stdClass Object
(
  [nazev] => 
  [adresa_url] => 
  [api_hash] => 
  [seo_desc] => 
  [jazyk] => cs
  [jednojazycny] => 
  [barva] => 
  [indexace] => 1
  [ga_force] => 
  [secureredirect] => 1
  [google_verification] => 
  [ga_account] => 
  [ga_domain] => 
  [gtm_id] => 
  [gt_code] => 
  [kontrola_pred] => 
  [omezeni] => 0
  [pozadi1] => 
  [pozadi2] => 
  [pozadi3] => 
  [pozadi4] => 
  [pozadi5] => 
  [robots] => 
  [iduzel] => 27964
  [platne_od] => 28.11.2017 23:35:00
  [zmeneno_cas] => 28.11.2017 23:35:49.006191
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => 
  [idvazba] => 35553
  [cms_time] => 1539616418
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => stdClass Object
    (
      [logo_href] => /
      [logo] => logo VŠCHT
      [logo_mobile_href] => /
      [logo_mobile] => 
      [google_search] => 
      [social_fb_odkaz] => 
      [social_tw_odkaz] => 
      [social_yt_odkaz] => 
      [intranet_odkaz] => 
      [intranet_text] => 
      [mobile_over_nadpis_menu] => 
      [mobile_over_nadpis_search] => 
      [mobile_over_nadpis_jazyky] => 
      [mobile_over_nadpis_login] => 
      [menu_home] => Domovská stránka
      [paticka_mapa_odkaz] => 
      [paticka_budova_a_nadpis] => 
      [paticka_budova_a_popis] => 
      [paticka_budova_b_nadpis] => 
      [paticka_budova_b_popis] => 
      [paticka_budova_c_nadpis] => 
      [paticka_budova_c_popis] => 
      [paticka_budova_1_nadpis] => 
      [paticka_budova_1_popis] => 
      [paticka_budova_2_nadpis] => 
      [paticka_budova_2_popis] => 
      [paticka_adresa] => 
      [paticka_odkaz_mail] => 
      [zobraz_desktop_verzi] => 
      [social_fb_title] => 
      [social_tw_title] => 
      [social_yt_title] => 
      [drobecky] => Nacházíte se: Akce VŠCHT Praha 
      [aktualizovano] => Aktualizováno
      [autor] => Autor
      [preloader] => 
      [zobraz_mobilni_verzi] => 
      [nepodporovany_prohlizec] => 
    )

  [poduzel] => stdClass Object
    (
      [28050] => stdClass Object
        (
          [obsah] => 
          [poduzel] => Array
            (
            )

          [iduzel] => 28050
          [canonical_url] => 
          [skupina_www] => Array
            (
            )

          [url] => 
          [sablona] => stdClass Object
            (
              [class] => 
              [html] => 
              [css] => 
              [js] => 
              [autonomni] => 
            )

        )

      [28051] => stdClass Object
        (
          [obsah] => 
          [poduzel] => stdClass Object
            (
              [39023] => stdClass Object
                (
                  [nazev] => Běstvina
                  [seo_title] => Běstvina
                  [seo_desc] => 
                  [autor] => 
                  [autor_email] => 
                  [perex] => 
                  [ikona] => 
                  [obrazek] => 
                  [obsah] => 
                  [iduzel] => 39023
                  [canonical_url] => //akce.vscht.cz/bestvina
                  [skupina_www] => Array
                    (
                    )

                  [url] => /bestvina
                  [sablona] => stdClass Object
                    (
                      [class] => stranka
                      [html] => 
                      [css] => 
                      [js] => 
                      [autonomni] => 1
                    )

                )

              [43279] => stdClass Object
                (
                  [nazev] => Information on processing of personal data
                  [seo_title] => Information on processing of personal data
                  [seo_desc] => 
                  [autor] => 
                  [autor_email] => 
                  [obsah] => 

Personal Data Controller

The Personal Data Controller is the University of Chemistry and Technology, Prague, IČO (Company Identification Number): 60461373, with registered office at Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 (hereinafter the “Controller” or “UCT Prague”).

The Data Protection Officer of UCT Prague can be contacted at the e-mail address gdpr.poverenec@vscht.cz.

The provided personal data are made accessible to the Controller, selected employees of the Controller, and a contracted personal data processor, if applicable.

Purpose and legal basis of personal data processing

The Controller will process the provided personal data for the following purposes: registration for the event, preparation of materials required for organization of the event, issuing of tax document, and contacting in connection with the organization of the event.

If you deliver a presentation at the event, the provided personal data will also be processed for the following purposes: presentation and publishing of the content, course and result of the event within the event materials and websites of the Controller.

The legal basis for processing of the provided personal data is the necessity of processing in order to perform the agreement originated between you and the Controller upon registration for the event and the subject matter of which is to enable your participation in the event. This legal basis arises from Article 6 paragraph 1 letter b) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter “GDPR”).

Thus the processing is possible even without your express consent, i.e. based on the agreement stated above. However, you are not obliged in any way to provide the personal data. Nevertheless, should you not provide the personal data, your participation in the conference will not be possible. It is entirely up to your decision whether or not you want to take part in the conference.

Scope of processed personal data

The Controller shall process your personal data within the scope provided by you in connection with registration for the event.

Term of personal data processing

The Controller shall process the provided personal data for at least one year, however no longer than for the period for which he is obliged to do so according to the legal regulations governing his obligations regarding accounting, document management and archiving, or for the term resulting from the rules of the provider of the financial resources from which the event is financed.

Rights in connection with personal data protection

You have namely the right to:

 • request access to your personal data and to request the information on which personal data are processed and how, as well as to whom they are made available,
 • request the personal data to be deleted if you believe there is no reason for their processing,
 • request correction of or addition to personal data if the data are inaccurate or incomplete,
 • raise an objection against processing of your personal data,
 • request your personal data not to be processed until a decision is made on the rightfulness of your objections or complaints against processing of the personal data,
 • request to facilitate transfer of your personal data to other controller,
 • file a complaint with the supervisory authority (uoou.cz),

at the e-mail address gdpr.poverenec@vscht.cz.

Your other rights and the details of exercising your rights are stated in GDPR.

Further information regarding the event

Audio, visual or audio-visual recordings may be made within the event for reporting and documentary needs of the Controller.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 43279 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /information-on-processing-of-personal-data [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [43272] => stdClass Object ( [nazev] => Nakládání s osobními údaji [seo_title] => Nakládání s osobními údaji [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, IČO: 60461373, se sídlem Technická 1905/5, 166 28 Praha 6 (dále jen „správce“ nebo „VŠCHT Praha“).

Pověřence pro ochranu osobních údajů VŠCHT Praha je možno kontaktovat na e-mailové adrese gdpr.poverenec@vscht.cz.

K poskytnutým osobním údajům má přístup správce, vybraní zaměstnanci správce a případně smluvně zavázaný zpracovatel osobních údajů.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat za tímto účelem: registrace na akci, přípravy materiálů nutných pro průběh akce, vystavení daňového dokladu, případného kontaktování v souvislosti s konáním akce.

V případě, že na akci vystoupíte s příspěvkem, budou poskytnuté osobní údaje zpracovávány navíc za účelem: prezentace a uveřejnění obsahu, průběhu a výsledků akce, a sice v rámci tištěných materiálů a internetových stránek správce.

Právním základem pro zpracování poskytnutých osobních údajů je nezbytnost zpracování pro splnění smlouvy, která vzniká mezi Vámi a správcem přihlášením na akci a jejímž předmětem je umožnění Vaší účasti na akci. Tento právní základ je založen na ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ze dne 27. 4. 2016 (dále jen „GDPR“).

Zpracování je tedy možné i bez Vašeho výslovného souhlasu, a sice na základě uvedené smlouvy. Poskytnutí osobních údajů však není z Vaší strany nikterak povinné. Pokud však osobní údaje neposkytnete, nebude Vaše účast na akci možná. Je zcela Vaším rozhodnutím, zda se chcete akce zúčastnit.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat ve Vámi poskytnutém rozsahu v souvislosti s přihlášením na akci.

Doba zpracovávání osobních údajů

Správce bude poskytnuté osobní údaje zpracovávat po dobu nejméně jednoho roku, nejvýše pak po dobu, po kterou je tak povinen činit na základě právních předpisů upravujících jeho povinnosti související s vedením účetnictví, spisovou službou a archivnictvím, případně po dobu plynoucí z pravidel poskytovatele finančních prostředků, z nichž je akce financována.

Práva související s ochranou osobních údajů

Máte zejména právo:

 • požádat o přístup k Vašim osobním údajům a o informaci, jaké osobní údaje a jakým způsobem jsou o Vás zpracovávány a komu jsou případně zpřístupněny,
 • požádat o vymazání osobních údajů, pokud se domníváte, že není důvod pro jejich zpracování,
 • požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud jsou nepřesné či neúplné,
 • vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
 • požádat, aby nebyly Vaše osobní údaje zpracovávány do doby, než bude vyřešena oprávněnost Vašich námitek či stížností proti zpracovávání osobních údajů,
 • požádat o umožnění přenesení Vašich osobních údajů jinému správci,
 • podat stížnost u dozorového úřadu (uoou.cz),

a to na e-mailovou adresu gdpr.poverenec@vscht.cz.

Podrobnosti k uplatnění Vašich práv a Vaše další práva jsou uvedeny v GDPR.

Další informace související s akcí

V rámci akce mohou být pořizovány zvukové, obrazové či zvukově-obrazové záznamy pro zpravodajské a dokumentační potřeby správce.

[urlnadstranka] => [iduzel] => 43272 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /nakladani-s-osobnimi-udaji [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [43183] => stdClass Object ( [nazev] => Sounds of Science [seo_title] => Sounds of Science [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [perex] => [ikona] => [obrazek] => 0001~~C84vzUspVshPUwhOzkzNS05VcDQGAA.png [obsah] =>

Veřejná konference se třemi francouzskými nositeli Nobelovy ceny

20. června 2018,  17:00
Národní dům na Vinohradech

Tohoto výjimečného večera se zúčastní tři vynikající osobnosti francouzské vědy, nositelé Nobelovy ceny: Jean-Marie Lehn (Nobelova cena za chemii, 1987), Serge Haroche (Nobelova cena za fyziku, 2012) a Jean-Pierre Sauvage (Nobelova cena za chemii, 2016). Poslední poznatky ze svých oborů představí posluchačům způsobem přístupným široké veřejnosti, od gymnazistů po výzkumné pracovníky.

Jejich vystoupení doprovodí Pražská komorní filharmonie – PKF speciálním „vědeckým“ programem, v němž zazní skladby komponované vědci či pro vědce (Borodine, Varèse, Haydn, Satie, Petr Cigler).

Přednáška bude probíhat v angličtině, s možností tlumočení do češtiny. Večerem bude provázet Daniel Stach (Česká televize).

 


Zaměstnanci VŠCHT Praha mají možnost využít nabídky přednostního získání lístků zdarma, které byly pro naši univerzitu vyhrazeny. Pro zamluvení lístků se prosím zaregistrujte níže.

Vstupenky lze také zakoupit ve veřejném prodeji.

 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 43183 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /sound-of-science [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka_obrazek [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [42518] => stdClass Object ( [nazev] => Ceny Unipetrolu [seo_title] => Ceny Unipetrolu [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Cenou nebo stipendiem od skupiny Unipetrol jsou každoročně oceněni studenti a absolventi, kteří si za téma své práce vyberou téma zadané zástupcem této petrochemické společnosti.

Jste to i Vy?

Přihlaste se do 23. března.

[iduzel] => 42518 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /ceny-unipetrolu-2018 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [39877] => stdClass Object ( [nazev] => Seznamovák - admin přístup [seo_title] => Seznamovák - admin [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [iduzel] => 39877 [canonical_url] => //akce.vscht.cz/39877 [skupina_www] => Array ( ) [url] => /39877 [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [39674] => stdClass Object ( [nazev] => Seznamovák 2. ročníků [seo_title] => Seznamovák 2. ročníků [seo_desc] => Akce pořádaná studenty pro studenty - bakalářské prváky pokračující do druhého ročníku. [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Drazí spolužáci!

Zkouškové je v plném proudu a je nám jasné, že energie a motivace začnou pomalu ale jistě docházet. Proto bychom Vás rádi pozvali na seznamovák pro druháky, ať máte alespoň nějakou vyhlídku na lepší zítřky!

Tato akce je koncipována tak, abychom se všichni před začátkem dalšího semestru odreagovali, nabrali co nejvíc energie a navázali nová přátelství. Protože co si budeme povídat – bez známých by bylo studium o poznání těžší.

Seznamovák se uskuteční mezi druhým zkouškovým a začátkem nového semestru, od 10. do 13. září v Louňovicích pod Blaníkem.

Těšit se můžete na společné aktivity všeho druhu, koupání, procházky, grilování a ovšem že nesmí chybět ani výčep a koktejlový bar s jedinečnou nabídkou drinků připravenou přímo pro Vás, studentské ceny jsou samozřejmostí.

Přežijte zkouškové a uvidíme se v září! (nebo v Carbonu)

Spoustu lásky posílá studenstký spolek Chmelířů.


Ubytování: Rekreační středisko Blaník, Louňovice pod Blaníkem

Kapacita: 75 osob

Datum konání: 10. 9. - 13. 9. 2018

Cena: 1 250 Kč

S sebou: Jídlo na první večer – v plánu je pořádná grilovačka a táborák. Dále doporučujeme plavky a oblečení pro všechny možné scénáře. Hudební nástroje a dobrá nálada jsou též vítány.

Jídlo: Snídaně, obědy, večeře. První den je bez jídla, bude se grilovat. Každý nechť si přiveze, co mu chutí. Končíme snídaní.

Doprava: Samostatně. Na facebookové události se budou domlouvat spolucestující do aut. Příjezd bude možný 10. 9. od 12:00, jak se komu hodí. Poslední den musí být pokoje vyklizené v 9:30 nejpozději.

Podmínky účasti

 1. Věk nad 18 let
 2. Účastník je studentem prvního ročníku bakalářského studia na VŠCHT Praha a pokračuje do ročníku druhého.

 

Přihlašování

Pomocí formuláře níže. Při překročení kapacity je možné se hlásit jako náhradník. Přihlášení se stává závazným po odeslání platby. V případě neuhrazení částky do stanoveného termínu budete z akce automaticky odhlášeni.

Platba

 • Číslo účtu: 9760241123/5500
 • Variabilní symbol: přijde na email spolu s potvrzením o přihlášení
 • Zpráva pro příjemce: uveďte prosím své jméno a příjmení
 • datum úhrady do 25. 8. 2018

 

 

[urlnadstranka] => [iduzel] => 39674 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /seznamovak-2-rocniku [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [28052] => stdClass Object ( [nazev] => Akce VŠCHT - úvodní stránka [seo_title] => Akce VŠCHT - úvodní stránka [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] =>

Přihlašování na akce, využívající aplikace pro přihlašování VŠCHT Praha:

Běstvina

Seznamovák 2. ročníků

[urlnadstranka] => [iduzel] => 28052 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => /home [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) [28082] => stdClass Object ( [nazev] => Kalendář [seo_title] => Kalendář [seo_desc] => [autor] => [autor_email] => [obsah] => [iduzel] => 28082 [canonical_url] => //akce.vscht.cz/kalendar [skupina_www] => Array ( ) [url] => /kalendar [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) ) ) [iduzel] => 28051 [canonical_url] => [skupina_www] => Array ( ) [url] => [sablona] => stdClass Object ( [class] => [html] => [css] => [js] => [autonomni] => ) ) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => web [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

DATA


stdClass Object
(
  [nazev] => Běstvina
  [seo_title] => Běstvina
  [seo_desc] => 
  [autor] => 
  [autor_email] => 
  [perex] => 
  [ikona] => 
  [obrazek] => 
  [obsah] => 
  [submenuno] => 
  [urlnadstranka] => 
  [iduzel] => 39023
  [platne_od] => 28.04.2017 17:18:00
  [zmeneno_cas] => 28.04.2017 17:21:38.90866
  [zmeneno_uzivatel_jmeno] => Jan Kříž
  [canonical_url] => //akce.vscht.cz/bestvina
  [idvazba] => 41458
  [cms_time] => 1539616419
  [skupina_www] => Array
    (
    )

  [slovnik] => Array
    (
    )

  [poduzel] => stdClass Object
    (
      [39024] => stdClass Object
        (
          [nadpis] => 
          [apiurl] => https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/?event-type=bestvina
          [urlwildcard] => 
          [poduzel] => Array
            (
            )

          [iduzel] => 39024
          [canonical_url] => 
          [skupina_www] => Array
            (
            )

          [url] => 
          [sablona] => stdClass Object
            (
              [class] => api_html
              [html] => 
              [css] => 
              [js] => 
              [autonomni] => 0
            )

          [html] => Nejste zalogován/a (anonym)

Běstvina

Předběžná registrace na soustředění Běstvina pro středoškoláky. Podrobnosti naleznete na webu www.bestvina.cz.

× Nejsou vyhlášené žádné akce.
) ) [sablona] => stdClass Object ( [class] => stranka [html] => [css] => [js] => [autonomni] => 1 ) [api_suffix] => )

A
B
C
1
2